8 thoughts on “ Moladh Beinn Dobhrain

  • He is best known for his poem about Beinn Dorain; “Moladh Beinn Dòbhrain” (English: “Praise of Ben Doran”). Born in Druim Liaghart in Glen Orchy, he went on to work in various occupations, including as a soldier in the Argyll Regiment of Militia, as a forester, and as a constable of Edinburgh City Guard.
  • May 03,  · Tour Scotland video of photographs of Beinn Dorain on visit to Bridge Of Orchy, Scottish Highlands. Beinn Dòbhrain means hill of the streamlet or hill of the otters. It is the subject of Duncan.
  • Moladh Beinn Dòbhrain. An t-urram thar gach beinn aig Beinn Dòbhrain. Na chunnaic mi fon ghrèin 's i bu bhòidhche leam. Monadh fada rèidh, cùil am faighteadh fèidh, soilleireachd an t-slèibh bha mi sònrachadh. Doireachan nan geug, coille anns am bi feur;.
  • Scottish Gaelic poet known for his poem "Moladh Beinn Dobhrain," an ode to a Scottish mountain peak called Beinn Dorain. He is considered one of the great Scottish nature poets.
  • NN Beinn Dorain(Gaelic: Beinn Dòbhrain'hill of the streamlet' or 'hill of the otters'), is a mountainin the Bridge of Orchyhills of Argyll and Bute, Scotland.
  • Moladh Beinn Dóbhrain In Praise of Beinn Dóbhrain Le Donnchadh Bàn Rann 1 Urram An t-urram thar gach beinn aig Beinn Dóbhrain; Precedence over every ben has Ben Dobhrain; Na chunnaic mi fo ʼn ghréin ʼs i bu bhòidhche leam: – Of all I have seen beneath the sun, I deemed her loveliest: Monadh fada réidh, cuilidh ʼm faighte féidh.
  • Moladh Beinn Dóbhrain (extract) Duncan Ban MacIntyre. 4. Siubhal. A’ bheinn luiseanach fhailleanach Mheallanach lìontach, Gun choimeas dh’ a fallaing Air thalamh na Crìosdachd: ‘S ro-neònach tha mise, Le bòidhchead a sliosa, Nach ‘eil còir aic’ an ciste Air tiotal na rìoghachd;.
  • Gaelic shaknuadaravusida.xyzinfo wrote 'Bendourain',or 'Otter Mount','Oran an t-Samhraidh' or 'Summer Song','Moladh Beinn Dobhrain' or'The Praise of Ben Doran'and shaknuadaravusida.xyzinfo never learned to read or write and had to trust his memory to reproduce his compositions. CENOTAPH/MONUMENT-Designed to resemble a Druid Temple,monument to the poet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[an error occurred while processing the directive]